Skip to main content

БИЦ ИНОБРИДЖ

Бизнес новационен център ИНОБРИДЖ („BIC INNOBRIDGE”) е организация за подпомагане на бизнеса, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN).

Това е първият (и все още единственият) акредитиран BIC от мрежата на EBN в България. БИЦ ИНОБРИДЖ е неправителствена организация, която извършва дейности за повишаване на осведомеността по иновативни въпроси и се стреми да допринесе за развитието и конкурентоспособността на бизнеса във всичките му етапи на развитие.

Основната му цел е да предостави на своите клиенти услуги с Европейско качество, за да им помогне да развият своята иновативна идея / бизнес, като по този начин допринесе не само за подобряване на бизнес климата и за повишаване на конкурентоспособността, но и за икономическия растеж на региона. Центърът предоставя услуги както на клиенти в региона на Русе така той ги свързва и на международно ниво, поради факта, че самият град е в непосредствена близост с Румъния.

News

The pilot test report cover

Pilot Test Report Published!

The Craft 4.0 consortium have today published the finalised Pilot Test Report, describing the results of the pilot testing activities of the project deliverables undertaken by partners over the past few mo

The Malardalens University Campus

Craft 4.0 Partners meet virtually at Mälardalen University

The partners of Craft 4.0 met again on the 16th March 2021 to discuss the progress and final phases of the Project.

Partners

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo