Skip to main content

Североизточна Агенция за регионално развитие

Североизточната агенция за регионално развитие (NERDA) е неправителствена организация с нестопанска цел упражняваща обществено полезна дейност с 20-годишен опит в регионалното развитие в Румъния.

NERDA работи по програми и стратегии за увеличаване на въздействието върху устойчивите партньорства, икономическия растеж, развитието на човешките ресурси и предприемаческата нагласа на техния регион.

От 1999 г. NERDA отговаря за координацията на Стратегията за регионално развитие на Североизточния регион на Румъния и изпълнението на повече от 500 проекта, финансирани чрез Програмата за социално и икономическо сближаване ФАР, Регионалната оперативна програма (ROP) 2007-2013 и 2014-2020, Икономически растеж и Регионална оперативна програма за конкурентоспособност (POSCCE).

Partners

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo