Skip to main content

Североизточна Агенция за регионално развитие

Североизточната агенция за регионално развитие (NERDA) е неправителствена организация с нестопанска цел упражняваща обществено полезна дейност с 20-годишен опит в регионалното развитие в Румъния.

NERDA работи по програми и стратегии за увеличаване на въздействието върху устойчивите партньорства, икономическия растеж, развитието на човешките ресурси и предприемаческата нагласа на техния регион.

От 1999 г. NERDA отговаря за координацията на Стратегията за регионално развитие на Североизточния регион на Румъния и изпълнението на повече от 500 проекта, финансирани чрез Програмата за социално и икономическо сближаване ФАР, Регионалната оперативна програма (ROP) 2007-2013 и 2014-2020, Икономически растеж и Регионална оперативна програма за конкурентоспособност (POSCCE).

News

The pilot test report cover

Pilot Test Report Published!

The Craft 4.0 consortium have today published the finalised Pilot Test Report, describing the results of the pilot testing activities of the project deliverables undertaken by partners over the past few mo

The Malardalens University Campus

Craft 4.0 Partners meet virtually at Mälardalen University

The partners of Craft 4.0 met again on the 16th March 2021 to discuss the progress and final phases of the Project.

Partners

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo